OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

PROWADZONYM Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PzP

 

Roboty budowlane

Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD „WOLICA” w Wolicy

(wzdłuż alejek wewnętrznych, tj. al. Leśnej, Śnieguliczki i ul. Ogrodniczej)

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „Wolica” w Wolicy

Oddział zamawiającego: n/d

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00701591522868 NIP:534-212-38-08

Ulica: Ogrodnicza 1

Miejscowość: Wolica

Kod pocztowy: 05-830 Nadarzyn

Województwo: mazowieckie

Kraj: Polska

Adres poczty elektronicznej: rodwolica@gmail.com

Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rodwolica.pl

Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie - Działalność na rzecz pożytku publicznego

Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność: Rodzinne Ogrody Działkowe

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 • Witold Opas – Prezes Zarządu                                   +48 664 546 833
 • Robert Mikołajczuk – Vice Prezes Zarządu                +48 606 253 979
 • Beata Kwiecińska – Członek Zarządu (Skarbnik)      +48 667 441 903

e-mail: rodwolica@gmail.com

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w procedurze przetargu pisemnego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD „WOLICA” w Wolicy

 (wzdłuż alejek wewnętrznych, tj. al. Leśnej, Śnieguliczki i ul. Ogrodniczej).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1.

zakup oraz transport paneli ogrodzeniowych i pozostałych niezbędnych elementów ogrodzenia, zgodnych z parametrami:

 

Panel H153-cm fi4-mm ocynk

 

Słupek 60x40 H230 cm

 

Podmurówka 25*250 cm

 

Uchwyt podmurówki + wkręty

 

Ceowniki i obejmy

2.

przygotowanie podłoża i przestrzeni, jeśli będzie to konieczne (wycięcie traw, krzewów, gałęzi),

3.

demontaż oraz wywóz obecnego ogrodzenia, na długości ok 1.100 mb

4.

 montaż nowego ogrodzenia na długości ok 1.100 mb

 (beton i piach w  kwestii wykonawcy)

 

 1.  

Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu oraz mapy poglądowe w wersji PDF oraz CAD. Wątpliwości co do czynności koniecznych do wykonania, a nie ujętych w opisie winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do ogłoszenia w trakcie sporządzania oferty lub uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Zamawiający umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 655, Dz. U. z 2016 r. poz. 542 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

 

 1.  

Oferowana cena brutto musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do ogłoszenia o zamówieniu dokumentacji, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem prac w zamkniętym obiekcie, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania do realizacji zadania poszczególnych zadań/robót wyszczególnionych w kosztorysie. Spowodowane jest to dysponowaniem przez Zamawiającego ściśle określonym budżetem oraz priorytetem w wykonaniu niektórych pozycji powyższego kosztorysu. Na tę okoliczność Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 1.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

data rozpoczęcia: 2023-11-01, data zakończenia: 2023-12-31. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze rozpoczęcie prac.

5. WARUNKI UDZIAŁU

Zdolność techniczna lub zawodowa

 1. Posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie co najmniej jednego podobnego zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).

 

 1. Dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie.

 

6. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres Wykonawcy
 2. Cenę brutto
 3. Termin wykonania
 4. Proponowane warunki gwarancji
 5. Warunki płatności

 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

 1. Kosztorys ofertowy - powinien zawierać w miarę szczegółowy opis poszczególnych etapów prac wraz ze specyfikacją proponowanych materiałów i być w cenie brutto.

 

 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 1. Kopię polisy ubezpieczenia zawodowego OC wraz z potwierdzeniem opłacania składki.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena, termin wykonania oraz gwarancja:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80 %

2

Gwarancja i rękojmia

10 %

3

Skrócenie terminu wykonania zamówienia od pierwotnie wskazanego terminu, tj. 31.12.2023 r.

10 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga1,  gdzie:

- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

- Cof – cena brutto podana w ofercie

- waga1 = 0,8

 

2

Okres gwarancji i rękojmi:

2 lata:   0 punktów

3 lata: +5 pkt.

5 lat:   +10 pkt.

 

3

Okres skrócenia wykonania prac, liczony w stosunku do maksymalnego przewidzianego w ofercie, tj. 31.12.2023

0 dni:      0 pkt.

14 dni:    +5 pkt.

21 dni:  +10 pkt.

     

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: do 2023-10-30 godz. 17:00

 

  1. złożyć osobiście w siedzibie Zarządu ROD „Wolica” (Dom Działkowca) po uprzednim kontakcie telefonicznym. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA Wymianę ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD „WOLICA” w Wolicy  (wzdłuż alejek wewnętrznych, tj. al. Leśnej, Śnieguliczki i ul. Ogrodniczej).

 

  1. Przesłać na adres e-mail rodwolica@gmail.com w formie pliku PDF

 

 1. Termin otwarcia ofert:               2023-10-31
 2. Termin związania ofertą:           30 dni.

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszego ogłoszenia
 1. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 1. Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
 1. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

 

10. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodwolica@gmail.com
 1. Badanie ofert
 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

 1. Zamawiający odrzuci ofertę
 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
 1. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
 1. Oferty złożone po terminie.

 

 1. Zamawiający unieważni postepowanie
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści ogłoszenia
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej: rodwolica@gmail.com
 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści ogłoszenia.
 1. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Wolica dnia: 2023-09-15

Z poważaniem

Zarząd ROD „Wolica”

 

 

 

Załączniki:

Odwiedź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe

ROD "Wolica"

ul. Ogrodnicza 1

05-830 Nadarzyn

NIP: 5342123808

KRS 0000293886 I Regon: 00701591522868

r-k bankowy: WBS 50 8015 0004 0014 0605 2000 0001