Wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję położony na terenie ROD. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna, spełniać warunki do wypoczynku. 

Usytuowanie na działce:

  • odległość od granic działki nie mniejsza niż 3 m 
  • powierzchnia: do 35 m2 (po obrysie ścian zew.), do powierzchni zabudowy altany nie wlicza się tarasu, werandy o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2
  • dach dwuspadowy do 5 m, dach płaski do 4 m

 

Użytkownik przed podjęciem prac budowlanych składa w Zarządzie ROD projekt altany wraz z lokalizacją na działce, celem  akceptacji. (Ustawa z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 4.) Altany zlokalizowane w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich nie wymagają
pozwolenia na budowę a nawet ich zgłoszenia.

 

Altany ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działce a prawo

  • Zgodnie z ustawą o ROD na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej (art. 12.) 
  • Na terenie działki nie może znajdować się: 1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a; 2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

 

W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji  publicznej (PINB). Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi
podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3.

 

Kompostownik

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD działka musi być wyposażona w kompostownik. Powinien on być umieszczony w  zacienionej części działki, w miejscu mało widocznym. Kompostujemy odpady pochodzenia organicznego.

 

Zbiornik na nieczystości ciekłe

Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.

Eksploatacja urządzeń, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Użytkownicy toalet przenośnych (turystycznych) mogą zlewać ścieki do szamb (znajdują się obok toalet na parkingu 1 oraz 3). Bardzo prosimy o nie wylewanie ścieków bezpośrednio do toalety, gdyż powoduje to zapychanie odpływów. 

 

Zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne)

Zbiorniki znajdujące się na działce mogą mieć łączna pow. do 15 m2 (głębokość zbiorników do 1 m)
- basen i brodzik łącznie do 15 m2
- oczko wodne do 10 m2

 

Odwiedź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe

ROD "Wolica"

ul. Ogrodnicza 1

05-830 Nadarzyn

NIP: 5342123808

KRS 0000293886 I Regon: 00701591522868

r-k bankowy: WBS 50 8015 0004 0014 0605 2000 0001